De TechSchool in wording

Vanaf 1 augustus 2023 start in Amsterdam Noord de nieuwe TechSchool

De nieuwe TechSchool wordt dé vakschool voor vmbo-leerlingen basis- en kaderberoepsgericht van 12 tot 16 jaar. Ook is een licentie aangevraagd voor de Theoretische Leerweg (TL) ofwel Nieuwe Leerweg met de richting Technologie. Daarmee wordt de TechSchool een brede vmbo school die leerlingen optimaal voorbereidt op alle middelbare technische beroepsopleidingen.


Alle informatie op een rij en antwoord op 5 vragen: 

1. Waarom een nieuwe TechSchool?

Bedrijven staan te springen om leerlingen met een technische opleiding. Helaas kiezen weinig leerlingen hiervoor omdat zij en hun ouders niet goed op de hoogte zijn van de ontwikkelingen in de sector. De toekomstkansen voor technisch geschoolde vakmensen zijn zeer rooskleurig en de verdienmogelijkheden zijn uitstekend. Daarbij zijn de verscheidenheid aan banen en de loopbaanmogelijkheden in de techniek enorm. De vraag naar technisch geschoolde vakmensen is groot en blijft de komende decennia verder toenemen.

Alleen door een grote instroom kunnen we onze ambities voor de energietransitie en de woningbouw ook daadwerkelijk realiseren. Bovendien wordt de technische sector gekenmerkt door veel innovatie zoals digitalisering en meer maatwerk. Ontwikkelingen die zeker ook veel meisjes zullen aanspreken.

2. Wie zijn de initiatiefnemers van deze nieuwe TechSchool?

Vier besturen van voortgezet onderwijs (vo) in Amsterdam die technische profielen voor vmbo aanbieden, besloten om hun krachten te bundelen. Door deze nieuwe TechSchool te ontwikkelen, beantwoorden ze aan de grote vraag in Amsterdam naar technisch geschoold personeel. Het doel: een eigentijdse, aantrekkelijke opleiding met uitstekende toekomstperspectieven voor jongens en meisjes die graag technisch bezig zijn of affiniteit hebben met techniek.

De vier scholen die deze nieuwe school ontwikkelen zijn:

• Mundus College
• Montessori Lyceum Oostpoort
• Open Schoolgemeenschap Bijlmer
• Bredero Beroepscollege

3. Wat is er bijzonder aan deze nieuwe TechSchool?

Vernieuwend onderwijs op het snijvlak van heden & toekomst
De school wordt gekenmerkt door een nieuw onderwijsconcept en een innovatieve leeromgeving. Leerlingen maken al in de onderbouw kennis met techniek en technologie in al zijn facetten. Dit gebeurt via een scala aan projecten waarbij het technische bedrijfsleven een directe rol speelt. Bijvoorbeeld als opdrachtgever van het project, in de vorm van een stageplaats passend bij de probleemstelling of als gastdocent. Innovaties in de bedrijven en het curriculum van de TechSchool gaan daardoor hand in hand. Zo zorgen we ervoor dat leerlingen onderwijs krijgen op het snijvlak van heden en toekomst.

In kortere tijd een mbo-diploma
Daarnaast ontwikkelen we doorlopende leerlijnen met het mbo van Amsterdam. Leerlingen van de TechSchool behalen zo in kortere tijd ook een mbo-diploma en zijn direct inzetbaar op de arbeidsmarkt. 

In deze nieuwe TechSchool komen alle ontwikkelingen en kansen in de techniek in Amsterdam bij elkaar. Samen met een nieuw onderwijsconcept in een innovatieve leeromgeving hopen we leerlingen en hun ouders te inspireren om te kiezen voor een technische opleiding.

4. Hoe komt dit nieuwe onderwijsconcept & de innovatieve leeromgeving tot stand?

Sinds september 2021 komt een groep docenten van de 4 scholen met technische profielen (Mundus College, Montessori Lyceum Oostpoort, Open Schoolgemeenschap Bijlmer en Bredero Beroepscollege), aangevuld met enkele experts van elders elke woensdag bij elkaar.

Zij hebben de eerder ontwikkelde onderwijskundige visie vertaalt naar een geheel nieuw onderwijskundig concept. Dat wordt op dit moment geconcretiseerd in onder andere werkvormen en een curriculum. Ook leveren zij input voor het programma van eisen van het gebouw en de inrichting. Samen met een projectteam van de gemeente zijn alle inspanningen erop gericht de TechSchool op 1 augustus 2023 te openen. 

5. Wie is/wordt het bevoegd gezag van deze nieuwe TechSchool? 

Het bevoegd gezag van de school wordt Esprit Scholen. Onder de docenten van de 4 scholen (Mundus College, Montessori Lyceum Oostpoort, Open Schoolgemeenschap Bijlmer en Bredero Beroepscollege) wordt momenteel gepeild wie er mee wil naar de nieuwe school. Een voorstel met betrekking tot de rechtspositionele condities waaronder docenten kunnen overstappen is in de maak. Het streven is direct na de zomervakantie hierover meer informatie te geven.

Ook wordt momenteel geïnventariseerd welke machines en inventaris kunnen meegaan naar de TechSchool. Het meeste zal nieuw worden aangeschaft. 


Onderwijskundig fundament

De bouwstenen en ontwerprichtlijnen voor De nieuwe TechSchool zijn opgesteld en getoetst door een team van ontwikkelaars en onderzoekers op basis van literatuuronderzoek en interviews met jongeren, ouders, docenten en vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven. De uitkomsten van dit onderzoek zijn vastgelegd in een rapport dat het onderwijskundig fundament voor de TechSchool beschrijft. Het rapport is richtingwijzer en toetsingskader voor de ontwikkeling van het curriculum en de inrichting van de TechSchool Amsterdam.

Het rapport beschrijft het ‘wat’ en ‘waarom’ van een andersoortige TechSchool. Kwartiermaker Ank Wijnands (TechCampus) werkt samen met docenten van de 4 vmbo scholen die nu nog de techniek profielen uitvoeren (Mundus College, Bredero Beroepscollege, Montessori Lyceum Oostpoort, Open Schoolgemeenschap Bijlmer), het mbo en bedrijven. Tezamen werken zij aan een nieuw innovatief en aantrekkelijk curriculum. Een belangrijk uitgangspunt voor het curriculum zijn doorlopende leerroutes met het mbo en betekenisvol leren:

  • Betekenisvol leren wil zeggen dat de jongeren ontdekken hoe techniek overal in hun dagelijks leven een rol speelt.
  • Betekenisvol wil ook zeggen dat jongeren de betekenis leren herkennen van techniek in de maatschappij en bij het oplossen van maatschappelijke uitdagingen.
    Bijvoorbeeld: de energietransitie of het streven om hun ouders en grootouders zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen, maar ook uitstootvrij vervoer op maat.

Meer weten? 

Neem contact op met de kwartiermaker van de TechSchool: 
Ank Wijnands | ank.wijnands@sto-amsterdam.nl | 06 – 82 99 10 79

De TechSchool is onderdeel van TechCampus Amsterdam
De TechCampus heeft inmiddels al concrete vorm aangenomen. Het is een samenwerking van 30 vmbo-scholen, 6 scholen voor praktijkonderwijs en speciaal onderwijs, 3 mbo-instellingen, veel bedrijven en de gemeente. Doel van de TechCampus is om leerlingen van alle vo-scholen en leerlingen uit het primair onderwijs meerdere keren in hun schoolloopbaan te laten kennis maken met actuele techniek en technologie en bijbehorende beroepsperspectieven. Op school, bij bedrijven en op projecten in de stad. De TechSchool wordt een centrale speler in de campus die zich uitstrekt over heel de stad, misschien wel het kloppend hart. Meer lezen over TechCampus >>

De school zal geleidelijk groeien naar 400 tot 500 voltijds leerlingen. Daarnaast zullen er elk jaar zo’n 100 leerlingen van andere Amsterdamse scholen technische keuzevakken volgen.